Prof. Asoc. Dr. EDA SHEHU

Biografia

Diplomuar si specialiste e gjuhës ruse dhe greke në Fakultetin e Gjuhëve të Huaja të UT, më 2000 dhe më 2004 diplomuar si juriste në Fakultetin e Drejtësisë të UT. Që prej vitit 2008 pedagoge e gjuhës ruse, në Departamentin e Gjuhëve Sllave e Ballkanike. Në 2002-2008 ka punuar si mësuese e gjuhës ruse në shkollën e mesme të Gjuhëve të Huaja “Asim Vokshi”, Tiranë. Në vitet 2006-2008, përfundoi Studimet e Thelluara Pasuniversitare në FGJH të UT. Më 2012 mbrojti disertacionin e doktoratës me temë “Stili juridiko-administrativ në gjuhën shqipe në përqasje me gjuhën ruse”.

Ka shërbyer në pozicione drejtuese, si koordinatore e degës së Gjuhës Ruse pranë Departamentit të Gjuhëvë Sllave e Ballkanike që nga viti 2019.Mars, 2019 – 2021, Anëtare e komisionitpërdhënien e titullit “Doktor”.

Fushat e mësimdhënies dhe ekspertizës kërkimore përfshijnë: Gjuhësi – Metodikë – Përkthim – Sintaksë.

Më vitin 2015 mori gradën Prof.asoc.dr. në Departamentin e Gjuhëve Sllave e Ballkanike (Dega e Gjuhës Ruse). Lektore lëndësh teorike dhe mësimdhënëse lëndësh praktike në Degën e Gjuhës Ruse. Fokusi i studimeve të saj është gjuhësia përqasëse, një pjesë e të cilave janë botuar në përmbledhjen “Studime në fushën e gjuhësisë përqasëse” (Vështrim leksiko-semantik). Ka marrë pjesë në konferenca shkencore brenda vendit dhe jashtë vendit.Pjesëmarrëse në seminare e konferenca shkencore kombëtare e ndërkombëtare brenda dhe jashtë vendit. Autore e një vargu artikujsh në revista shkencore në gjuhën ruse dhe angleze. Përkthyese e gjuhës ruse që nga viti 2020.

Vepra kryesore të autores:

 • Monografi:Stili juridiko-administrativ në gjuhën shqipe në përqasje me gjuhën ruse“, Tiranë, 2015.
 • Përmbledhje studimesh, Tiranë. 2020
 •  

Artikuj të rëndësishëm:

 • Влияние русского языка на албанский язык через научно –техническую литературу.
 • “Motivirujushqije asnovi postrajenija terminov obllasti prava v allbanskom jezikje v sapastavlenii s ballgarskim i serbskim jezikami”, Bullgari, 2014.
 • “Osobjenosti prajavljenija gllagollov i abrazovanih at nih jedinicv jezike prava v ruskom v sapostavljenii s allbanskim”, Bullgari, 2014.
 • “Semantic features (Polisemi, momonymy) in the law terminology in the albanian and greek languages”, Rumani, 2015.
 • Përqasje e termave në rrafshet ndërgjuhësore në nivelin e formave të jashtme e të brendshme.
 • Veçori të përdorimit të terminologjisë shkencore-teknike në shqipe dhe në greqishte.
 • Syntactic features in the law terminology in the albanian and russian languages.
 • Foljet e lëvizjes në rusishte në përqasje me shqipen dhe anglishten (vështruar në rrafshin e mësimdhënies dhe të pasqyrimit në fjalorë).
 • Vëzhgime dhe vlerësime të mënyrave të përkthimit (të gjetjes në shqip) të termave në fjalorin politeknik anglisht-shqip.