Prof. Asoc. Dr. Jonida Bushi

Fakultetit i gjuhëve të huaja

Prof. As. Dr. Jonida Bushi

Biografia

Dr. Jonida Bushi është e punësuar me kohë të plotë pranë Departamentit të Gjuhës Gjermane, Fakulteti i Gjuhëve të Huaja, Universiteti i Tiranës. Ka një përvojë pune 16 vjeçare si pedagoge dhe studiuese. Pas diplomimit në vitin 2005 pranë Fakultetit të Gjuhëve të Huaja me titullin Mësues i Gjuhës Gjermane, përfundoi me sukses Studime të Thelluara Pasuniversitare ShPU në fushën e sintaksës, mbrojtur me temë  “Llojet e fjalive në përqasje gjermanisht dhe shqip, përshkrim linguistik dhe metodiko-didaktik” në vitin 2007 dhe në vitin 2014 mbrojti titullin Doktor i Shkencave në fushën e gjuhësisë së tekstit me temë “Roli i anaforës dhe i deiksisit në realizimin e kohezionit dhe të koherencës – studim teorik dhe përqasës mes gjuhës  gjermane dhe shqipe”.    

Fushat e mësimdhënies dhe ekspertizës kërkimore të Znj. Bushi përfshijnë gjuhësinë e tekstit, didaktikën dhe metodikën e mësimit të gjuhëve të huaja, historinë, gjeografinë dhe qytetërimin gjermanofolës, udhëheqjen e praktikës profesionale, tipologji tekstore dhe gjermanishtja si gjuhë e huaj e dytë.

Ka marrë pjesë në konferenca kombëtare dhe ndërkombëtare brenda dhe jashtë vendit, si edhe në aktivitete të ndryshme në lidhje me mësimdhënien e gjuhës së huaj. Ka botuar artikuj të ndryshëm të lidhur me fushat gjuhësi dhe didaktikë e gjuhës gjermane, në revista shkencore brenda dhe jashtë vendit.