Prof. Asoc. Dr. Adriatik Derjaj

Biografia

Prof. As. Dr.Adriatik Derjaj  është i punësuar me kohë të plotë pranë Departamentit të Gjuhëve Sllave dhe Ballkanike, Fakulteti i Gjuhëve të Huaja, Universiteti i Tiranës. Ka një përvojë pune 15 vjeçare si pedagog dhe studiues. Pas diplomimit në 2003 në vitin 2005 studimet pasuniversitare dhe në vitin 2012 ato doktorale.  Në vitin 2016, Profesor i Asociuar.

Fushat e mësimdhënies dhe ekspertizës kërkimore përfshijnë Turkologji, Linguistikë, Orientalistikë, Filozofi e Gjuhës, Sociolinguistikë, Didaktikë dhe Komunikim ndërkulturor e turistik.

Ka marrë pjesë në disa projekte kombëtare/ndërkombëtare brenda vendit dhe jashtë vendit.

Shërben në pozicione drejtuese: Pergjegjes Deperatamentit te Gjuheve Sllave dhe Ballkanike, Anetar Komisioni per Dhenien e Grades “Doktor”

Ka botuar:  

Fjalor konceptual persisht-shqip i terminologjisë dhe frazeologjisë së filozofisë, teologjisë dhe logjikës, 2015, ISBN 978-9928-4314-1-7 Pegi, Tiranë

-Buyrun, Gramatika e Turqishtes, 2016,  ISBN 978-605-9964-98-2 Camlica, Stamboll, Turqi

-Studiuesit shqiptarë për marrëdhëniet gjuhësore, letrare, historike, kulturore, etnografike, arkitekturore, fetare etj. mes Shqipërisë e Turqisë ndër shekuj. Bibliografi (me bashkautorë ), 2015 Toena.Tiranë