Prof. Dr. Saverina Pasho

Prof. Dr. Saverina Pasho

Zv. Dekane

Zv. Dekan për Ciklin e Tretë të Studimeve, Kërkimin Shkencor dhe Botimet
 

Prof. Dr. Saverina Pasho është pedagoge me kohë të plotë pranë Departamentit të Gjuhës Franceze,
Fakulteti i Gjuhëve të Huaja, Universiteti i Tiranës. Ka një përvojë pune 33 vjeçare si pedagoge dhe
studiuse. Pas diplomimit në vitin 1983, studimet pasuniversitare dhe ato doktorale lidhen me Letërsinë
Moderne Franceze.

Fushat e mësimdhënies dhe ekspetiza kërkimore përfshijnë Letërsinë moderne dhe Historinë Franceze,
Didaktikën, Komunikimin, Përkthimin.
Ka drejtuar dhe koordinuar projektet kombëtare dhe ndërkombëtare si më poshtë :

2000-2002 L’éducation aux droits de l’homme dans les écoles de 8 ans (Centre albanais des droits de
l’homme) www.unhchr.ch/hredu.nsf/INSFSfr?OpenFrameset&Frame.

2006-2010Projet entre la Haute école pédagogique de Lausanne et l’Université de Vlora (Abanie) dans le
domaine de la Pédagogie Spécialisée, DDC Berne,www.asedswiss.org/…/78-institut-albanais-pedagog

2008 Programme Européen «Pestalozzi» du Conseil de l’Europe «Plurilinguisme, Diversité, Citoyenneté
– CoE – 2008 http://www.coe.int/Formation, http://www.coe.int/lang

2010– Projektet CREFECO, në formimet lokale, MASH, DA, eksperteCrefecoP.org/bulletin/May18 2011

2011-2013 Projet européen- Les représentations des migrants dans les manuels scolaires en contexte
méditerranéen et para-méditerranéen, dirigée par Bruno Maurer.2011-212.MSHMontpellier.www.rimamed.org

2015 e në vazhdim projekti ndërkombëtar PEERS midis UT dhe HEP (Haute Ecole Pédagogique)
Lausanne, Zvicër.

10- 17 Prill 2017 Projekt AUF për formimin e stafit të administratës së FGJH. Amélioration des
compétences technologiques, rédaction administrative et éthique professionnelle (Përmirësim i aftësive
teknologjike dhe etikës profesionale).

2019-në vazhdim- Projekt ndërkombëtar kërkimor –shkencor« Mjete gjuhësore dhe strategji të
komunikimit për vlerësimin e trashëgimisë kulturore kombëtare material dhe jomateriale »
(AUF &Fondin për kërkim shkencor të Ministrisë Arsimit dhe Shkencës së Bullgarisë (UT,
Universiteti i Torinës, Universiteti i Sofjes)
Aktualisht është senatore e UT, Zv/ dekane e FGjH, anëtare e bordit shkencor të Bibliotekës Kombëtare,
Zv. Presidente e Aleancës Franceze të Tiranës. Ka botuar rreth 40 artikuj në revista kombëtare dhe
ndërkombëtare dhe si akte konferencash.

Është autore e dy monografive : Kadaré entre mythe et roman, Editions universitaires européennes
EUE, Jun 15, 2013,dhe monografinë kolektive :Migrants et migrations dans les manuels scolaire en
Méditerranée, Harmattan, mars 2016