Prof. As. Dr.Raqi Bello

Biografia

Prof. As. Dr.Raqi Bello është i punësuar me kohë të plotë pranë Departamentit të Gjuhëve Sllave dhe Ballkanike, Fakulteti i Gjuhëve të Huaja, Universiteti i Tiranës. Ka një përvojë pune 17 vjeçare si pedagog dhe studiues. Pas diplomimit në South-West University “Neofit Rilski” Bullgari ne degen Filologji, në vitin 1996, ka kryer studimet pasuniversitare ne vitin 1997 dhe ato doktorale ne vitin 2003 po ne Bullgari. Mbrojtjen e masterit ne South-West University ‘Neofit Rilski’, Bulgari në “Gjuhësi e zbatuar”, kurse mbrojtjen e doktoraturës prane Akademise se Shkencave te Bullgarisë në Sofje, me teme ‘Gjedhet deminutive ne gjuhet e Ballkanit (Emri)’.   Te gjitha lidhen me fushen e gjuhesise.

Fushat e mësimdhënies dhe ekspertizës kërkimore përfshijnë: -jap mesim lendet: Gjuhe bullgare per studentet e Ciklit te pare ne Fakultetin e Gjuheve te Huaja; -fushat e interesit shkencor: Gjuhesi dhe letersi bullgare; Gjuhesi ballkanike.

Ka marrë pjesë në disa projekte kombëtare/ndërkombëtare: 3 projkte nderkombetare me kolege nga Bullgaria dhe Shqiperia.

Ka shërbyer në pozicione drejtuese: Zv. Shef i Departamentit te Gjuhesise se Pergjithshme dhe Bullgarishtes se Vjeter ne Fakultetin Filologjik te Universitetit St. Cyril and St. Methodius Universitety of Veliko Turnovo, Bullgari.

Ka botuar: 1 monografi ne Bullgari; 1 liber (bashkeautor) dhe mbi 40 artikuj shkencore brenda dhe jashte vendit me pjesemarrje ne konferenca nderkombetare.