PROCESI I REDAKTIMIT SHKENCOR

FGJH është një revistë me redaktim të fshehtë të dyfishtë (double-blind peer review), prandaj çdo dorëshkrim do t’i nënshtrohet procesit të redaktimit. Dorëshkrimi do të recensohet nga dy autoritete shkencore, anëtarë të bordit shkencor të revistës, të cilët do të japin vlerësimin e tyre në përputhje me standarded akademike të kërkuara. Vërejtjet e tyre (nëse do të ketë)  do t’i përcillen autorit të dorëshkrimit për të bërë korrigjimet e duhura. Vendimi përfundimtar lidhur me botimin e dorëshkrimit bëhet nga bordi editorial bazuar mbi raportin e vlerësimit të recensentëve.