TARIF SHKOLLIMI PROGRAMI I DYTË CIKLI I DYTË (diferencë & me kredite)