UDHËRRËFYESI FGJH

  • Udhërrëfyesi i Studentit është një guide me informacione të dedikuara për studentët e Fakultetit të Gjuhëve të Huaja (FGJH). Në këtë Udhërrëfyes, ka informacione rreth:
  • Organeve drejtuese të FGJH
  • Departamenteve
  • Mënyrën e organizimit të një viti akademik
  • Si mund të aksesojnë platformën Teams
  • Si mund të aksesojnë bibliotekat online
  • dhe shumë informacione të tjera që lehtësojnë jetën akademike të studentëve tanë.