UDHËZIME TË PËRGJITHSHME PËR AUTORËT

FGJH boton vetëm punime origjinale që sjellin njohuri të reja dhe të rëndësishme për kërkimin shkencor.

Dorëshkrimet/recensat duhet të paraqiten në gjuhën shqipe.

Dërgimi i dorëshkrimit/recensave nënkupton që punimi i paraqitur në to nuk është botuar më parë, dhe nuk është në shqyrtim për t’u botuar diku tjetër.

Nëse dorëshkrimi/recensa pranohet për botim ai nuk mund të botohet në të njëjtën formë diku tjetër pa marrë më parë leje me shkrim nga FGJH.

Shkrimi duhet të jetë i qartë, i kuptueshëm  dhe korrekt nga ana gramatikore.

Autorët mbajnë përgjegjësi për anën shkencore dhe origjinalitetin e materialeve që paraqesin. Rastet e plagjaturës (nëse do të evidentohen) do t’i raportohen si autorit, ashtu edhe autoriteteve përkatëse.

 

ORGANIZIMI I DORËSHKRIMIT

Dorëshkrimi duhet të përmbajë elementet e paraqitura më poshtë.

Titullin: Duhet të jetë sa më konçiz dhe i qartë.

Emrat e autorëve: Duhet të jenë të plotë dhe të pasohen nga institucioni ku bën pjesë autori si dhe nga adresa elektronike.

Fjalët çelës: Duhet të paraqiten 4-5 fjalë të zgjedhura me kujdes që të pasqyrojnë subjektin e punimit.

Përmbledhjen: Duhet të paraqesë thelbin e punimit dhe konkluzionet; duhet të jetë rreth 150-200 fjalë. Përmbledhja duhet të paraqitet në gjuhën angleze.

Hyrjen: Duhet të përshkruajë shkurt bazën për punën e paraqitur. Duhet gjithashtu të tregohen objektivat, arsyet e ndërmarrjes së studimit si dhe rëndësia e tij.

Materialet dhe Metodat: Duhet të paraqiten në mënyrë të detajuar materialet dhe metodat studimore në të cilën është bazuar studimi. Informacioni duhet të jetë i mjaftueshëm që të lejojë përsëritjen e punës prej të tjerëve.

Rezultatet dhe Diskutimet: Rezultatet duhet të jenë të qarta dhe të ilustruara në tabela, grafikë (aty ku është e nevojshme) dhe shembuj. Rezultatet e studimit duhet të analizohen statistikisht dhe bazuar në to të nxirren përfundime në bazë të një besueshmërie statistikore. Implikimet që vijnë nga rezultatet e paraqitura duhet të diskutohen në mënyrë të plotë.

Përfundimet: duhet të lidhen direkt me rezultatet e marra. Ato nuk duhet të jenë spekulative dhe të përgjithësuara prej literaturës apo njohurive të përgjithshme e spontane.

Bibliografinë: Burimet e literaturës duhet të listohen numerikisht në mënyrë alfabetike në bazë të mbiemrit të autorit të parë. Punimi duhet të përmbajë një numër të arsyeshëm burime literature (15-20). Nëse një burim do të citohet ‘në shtyp’ (in press) do të thotë se ky punim është pranuar për botim. Dorëshkrimet e papranuara për botim nuk mund të citohen. Gjithashtu nuk pranohen referenca nga interneti me përjashtim të botimeve shkencore që bëhen online.

 

FORMATIMI I DORËSHKRIMIT

Dorëshkrimi duhet të jetë 7 – 14 faqe kompjuterike (15.000 – 30.000 karaktere), duke përfshirë këtu titullin, përmbledhjen, tekstin, bibliografinë etj. Dorëshkrimi duhet të shkruhet në Microsoft® Office Ëord (versioni i 2003 – it ose ndonjë version i mëvonshëm). Dorëshkrimi duhet të ketë footnotes, endnotes të vendosura automatikisht në mënyrë elektronike. Nr. i faqes duhet të jetë i vendosur në këndin e poshtëm të djathtë të faqes.

Titulli (shqip, gërma kapitale, bold, Times New Roman, 12 pt.)

Emrat e autorëve (gërma kapitale, bold, Times New Roman, 12 pt.)

Institucioni, email (gërma normale, Times New Roman, 11 pt.)

Përmbledhja (anglisht, tekst normal, Times New Roman, 10 pt., paraqitur në një paragraf, nuk duhet të ketë kryeradhë, 150 – 200 fjalë)

Fjalët çelës (anglisht, tekst normal, Times New Roman, 10 pt.)

Përmbajtja e dorëshkrimit (shqip, Times New Roman 12 pt., Hapësira ndërmjet rreshtave: 1.5

Bibliografia Shembuj të referimit:

  1. Referime artikujsh
  • Lili J. (1940), Letërsia e re italjane, në «Tomori», I, n. 137, 30 korrik, f. 3.
  • Iser Ë. (1979), La fiction en effet, në «Poétique», n. 39, f. 275-98.
  1. Referime librash
  • Osimo B. (2004), Manuale del traduttore, Hoepli, Milano.
  • Leka F. & Simoni Z. (2000), Fjalor italisht-shqip, Infbotues, Tiranë.