VENDIM- Nr. 46, datë 17/05/2024 i Komisionit Institucional të Zgjedhjeve, “Për mbylljen e procesit të regjistrimit të kandidatëve, për Rektor dhe Anëtar të Senatit Akademik, nga radhët e personelit akademik dhe ato të studenteve, pranë KIZ”