VENDIM – Nr. 47, Datë 18/05/2024 “Për shpalljen e listës në përfundim të procesit të regjistrimit paraprak të kandidaturave, për Rektor dhe Anëtar të Senatit Akademik, nga kategoria e personelit akademik me kohë të plotë të UT-së dhe kategoria e studentëve të UT-së, pranë KIZ-it, të UT-së”