VENDIM – Nr. 48, datë 18.05.2024, i Komisionit Institucional të Zgjedhjeve, për Shpalljen e kanditaturës, për pozicionin Rektor, të Universitetit të Tiranës.