VENDIM – Nr. 51, datë 20/05/2024 i Komisionit Institucional të Zgjedhjeve, “Për shpalljen e kandidatëve për anëtar të Senatit Akademik, përfaqësues të studentëve, nga kategoria e studentëve të UT-së, pranë KIZ-it, të UT-së.