6 Qershori – Dita e Gjuhёs Ruse

6 Qershori – Dita e Gjuhёs Ruse

6 Qershori – Dita e Gjuhёs Ruse, e cila festohet nё ditёlindjen e poetit tё madh rus Aleksandër Sergejeviç Pushkin. Dega e Gjuhёs Ruse në Fakultetin e Gjuhëve të Huaja, Universiteti i Tiranës, nё bashkёpunim me Shoqatёn e Miqёsisё Shqipёri-Rusi, organizoi njё takim kulturor “Gjuha Ruse: Gjuhë e Pushkinit dhe e afrimit mes kulturave”.

Kjo veprimtari, e cila mblodhi së bashku pёrfaqёsues tё universitetit, trupit diplomatik tё Federatёs Ruse, studentё tё Degёs sё Gjuhёs ruse, kolegё, njerёz tё shquar nё fushёn e pёrkthimit dhe kulturёs, pёrfaqёsues tё Shoqatёs sё Miqёsisё Shqipёri-Rusi, synon të forcojë urat e bashkëpunimit mes dy vendeve tona, në nivel institucional dhe kulturor.

Fjalën e hapjes e mbajti pedagogia e Gjuhës ruse, dhe njëkohësisht dhe Kryetare e Shoqatës së Miqësisë Shqipëri-Rusi, zj. Alma Pinari. Më tej vijuan me fjalë përshëndetëse Dekania e FGJH-së, zj. Esmeralda Kromidha, Rektori i UT, Ambasadori i Federatës ruse z. Mikhail Afanasiev.

Me recitimet dhe përshëndetjet e tyre në gjuhën ruse, studentët sollën një atmosferë shumë të ngrohtë e miqësore.

Përmes promovimit të vlerave të gjuhës dhe kulturës ruse në këtë ditë, si pjesë e mësimdhënies në auditoret tona por edhe si trashëgimi në kuadër të diversitetit kulturor të trashëgimisë botërore, synohet gjithashtu të përcillen vlera të solidaritetit mes popujve me ndikime në sektorë të tjerë të zhvillimit të shoqërive me impakt të drejtpërdrejtë shoqëror, ekonomik, turistik në të dy vendet.

Takimi u mbyll nën tingujt e violinës, me pjesën “Katjusha”.

 

 

6 июня – День русского языка, который отмечается в день рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина.

Отделение русского языка Факультета иностранных языков Тиранского университета, в сотрудничестве с Албано-русской ассоциацией, организовали культурную встречу «Русский язык: язык Пушкина и межкультурный подход».

Это мероприятие, в котором приняли участие представители университета, дипломатического корпуса Российской Федерации, студенты кафедры русского языка, коллеги, известные люди в области перевода и культуры, представители Ассоциации русского сотрудничества между нашими странами, на институциональном и культурном уровне.

Со вступительной речью выступила педагог русского языка и одновременно Председатель Ассоциации дружбы Албания-Россия г-жа Альма Пинари. Следовали приветственной речью Декан Факультета Иностранных Языков г-жа А. Эсмеральда Кромида, ректор Тиранского Университета г. Артан Ходжа, посол Российской Федерации г. Михаил Афанасьев.

Своими чтениями и приветствиями на русском языке студенты создали очень теплую и дружескую атмосферу.

Продвигая в этот день ценности русского языка и культуры как часть преподавания в наших аудиториях, а также как наследие в рамках культурного разнообразия всемирного наследия, он также призван передать ценности солидарности между народами с влиянием в других секторах развития обшества, с прямым социальным, экономическим, туристическим воздействием в обеих странах.

Встреча завершилась звуком скрипки песней «Катюша».