Aplikime për personel akademik me kohë të pjesshme për vitin akademik 2023-2024.

Fakulteti i Gjuhëve të Huaja, Universiteti i Tiranës bazuar në Ligjin Nr. 80/2015 “Për Arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, neni 57 dhe 64, pika 1 si dhe mbështetur në Statutin e Universitetit të Tiranës, neni 68, shpall aplikimin për personel akademik me kohë të pjesshme (pedagogë të jashtëm), pranë Fakultetit të Gjuhëve  të Huaja për vitin akademik 2023-2024.

NJOFTIMI MBI APLIKIMIN E PEDAGOGVE TE JASHTEM (1) 2023-2024 (1)