ARCHEOVISION European Archeological Film Festival, 1a Edizione Albania 16-30 Giugno 2021

ARCHEOVISION European Archeological Film Festival, 1a Edizione Albania 16-30 Giugno 2021
Të dashur studentë,
Ju ftojmë të ndiqni aktivitetet e Institutit Italian të Kulturës !
ARCHEOVISION European Archeological Film Festival

1a Edizione Albania 16-30 Giugno 2021

Apertura 16 Giugno 2021, ore 20:30 / Hapja 16 Qershor 2021 ora 20:30

COD – Giardino della Presidenza del Consiglio / COD – Lulishtja e Kryeministrisë

 

h. 20:30 Reopening Colosseum – Il Colosseo in quarantena / Rihapja e Koloseut – Koloseu në karantinë

Italia 2020 l 50 min. I in italiano con sott.li in albanese

Regia: Luca Lancise e Davide Morabito

 

All’interno dei grandi spazi del Colosseo, inaccessibile a causa dell’emergenza Covid-19, una piccola grande famiglia di colleghi continua a prendersi cura di un gigante fragile che per loro è una seconda casa. Così si trovano a vivere in una atmosfera di sospensione, nel monumento vuoto e silenzioso, apparentemente abbandonato, privato delle migliaia di voci, lingue, sguardi meravigliati che lo hanno riempito ogni giorno.

 

Saranno presenti / Do të jenë prezent: Luca Lancise and Davide Morabito

– – –

 

Brenda hapësirave të mëdha të Koloseumit, të mbyllura për shkak të emergjencës Covid-19, një familje e vogël dhe e madhe kolegësh vazhdon të kujdeset për një gjigant të brishtë i cili është një shtëpi e dytë për ta. Kështu ata e gjejnë veten duke jetuar në një atmosferë pezullimi, në monumentin bosh dhe të heshtur, dukshëm të braktisur, të privuar nga mijëra zëra, gjuhë, shikime të mahnitura që e kanë mbushur atë çdo ditë.

 

***

h. 21:30 Pellgu i Drinit, foleja e shqiponjës / Pellgu i Drinit, foleja e shqiponjës

Albania, 2021 I 35 min. I in albanese con sott.li in inglese

Regia: Denald Grepcka  Prodhuar:  ARGJIRO

 

La civiltà di Koman è stata scoperta per caso alla fine del XIX secolo nel nord dell’Albania. È la storia di straordinarie testimonianze archeologiche e storiche e di reperti che parlano di un’Albania molto sviluppata nei secoli VI – VIII e manufatti che costituiscono le prime testimonianze della cultura arbresh in continuazione con la tradizione illirica. La straordinaria scoperta di un console francese, oltre 100 anni fa, che continua ancora oggi nel Castello di Dalmaca, Shurdhah, Lezha.

– – –

Kultura e Komanit, një kulturë e zbuluar, rastësisht në fund të shekullit të 19 në veri të Shqipërisë. Historia e një dëshmie të jashtëzakonshme arkeologjike dhe historike. Gjetje që flasin për një Shqipëri shumë të zhvilluar në shekujt VI – VIII, artefakte që përbëjnë dëshminë e hershme të kulturës arbërore në vazhdim të traditës ilire. Zbulimi i jashtëzakonshëm i një konsulli francez, mbi 100 vite më pare, që vazhdon të pasurohet edhe sot në Kalanë e Dalmacës, Shurdhah, Lezhë. 

 

Entrata libera fino ad esaurimento dei posti previsti

dalle misure di prevenzione alla diffusione del COVID-19

– – –

Hyrja e lirë deri në në plotësimin e vendeve të parashikuara

nga masat parandaluese për përhapjen e Covid-19