Conférence de professeur Stéphanie Gobet Jacob

Zhvillimi i konferencës së Prof. Stéphanie Gobet me temë: “Mësimi i frëngjishtes së shkruar nëpërmjet një gjuhe burimore të folur: kategorizimi i gabimeve”.
Conférence de professeur Stéphanie Gobet Jacob  “Apprendre le français écrit avec une langue source à tradition orale : catégorisation des erreurs”.