“Dëgjimi, e folura… dhe alfabeti me ngjyra”, një koncept për Fonetikën dhe Fonologjinë e gjuhës Gjermane