Fakulteti i Gjuhëve të Huaja hap thirrjen për aplikim në ciklin e tretë të studimeve “Doktoratë”