Hapet thirrja për aplikime për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Pecs, në Hungari, në kuadër të programit Erasmus +, për semestrin e dytë të vitit akademik 2023-2024.

Në kuadër të programit Erasmus + është shtyrë thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Pecs, për semestrin e dytë të vitit
akademik 2023-2024.

https://pte.hu/

Llojet e mobilitetit përfshijnë:
– Shkëmbimin e studentëve për studime;

Nivelet e mobilitetit për studentët:
– Bachelor;
– Master;

Kohëzgjatja e bursave:
– Bachelor (1 semestër);
– Master (1 semestër);

Fushat e studimit:
– Literaturë dhe linguistikë e gjuhës së huaj;
– Sociologji dhe studime kulturore;
– Shkenca të edukimit;

https://international.pte.hu/mobility-programs/erasmus/study-guide
https://international.pte.hu/erasmus_incoming_students

Afati për aplikim:31 Tetor 2023

BRNB42200448561_002387