Kriteret dhe kërkesat për personelin akademik me kohë të pjesëshme në Departamentin e Gjuhës Angleze për vitin akademik 2020-2021