Lista e Marrëveshjeve me Partnerë Kombëtarë dhe Ndërkombëtarë

Marrëveshje të nënshkruara nga Fakulteti i Gjuhëve të Huaja,

 
 

Marrëveshje të nënshkruara nga Universiteti i Tiranës,

prej të cilave merr të drejta edhe Fakulteti i Gjuhëve të Huaja,