Lista e studentëve në Ciklin e Parë, viti i Parë, të cilët përfitojnë bursë sipas VKM-së Nr. 697 datë 21.11.2018 dhe që përjashtohen nga tarifa e shkollimit VKM-së Nr. 698 datë 21.11.2018, për vitin akademik 2018-2019

Lista e studentëve në Ciklin e Parë, viti i Parë, të cilët përfitojnë bursë sipas VKM-së Nr. 697 datë 21.11.2018 dhe që përjashtohen nga tarifa e shkollimit VKM-së Nr. 698 datë 21.11.2018, për vitin akademik 2018-2019

Studentët e mëposhtëm duhet të paraqiten sa më shpejt pranë zyrës së financës së Fakultetit të Gjuhëve të Huaja për informacion të mëtejshëm

Studente me mesatare 9-10