Lista përmbledhëse e studentëve të Ciklit të Parë Bachelor, që përfitojnë reduktim të Tarifës së shkollimit sipas VKM-së Nr. 778 datë 26.12.2018 , 50% të kufirit max të tarifës vjetore .

Lista përmbledhëse e studentëve të Ciklit të Parë Bachelor, që përfitojnë reduktim të Tarifës së shkollimit sipas VKM-së Nr. 778 datë 26.12.2018 , 50% të kufirit max të tarifës vjetore .

Bashkëngjitur do të gjeni Listën përmbledhëse të studentëve të Ciklit të Parë Bachelor, që përfitojnë reduktim te  Tarifes se shkollimit  sipas VKM-së Nr. 778 datë 26.12.2018 “Për një ndryshim dhe shtesë në VKM Nr. 288 datë 21.05.2018 sipas 50% të kufirit max të tarifës vjetore 2020-2021.

Lista përmbledhëse e studentëve të Ciklit të Parë Bachelor, që përfitojnë reduktim të Tarifës së shkollimit sipas VKM-së Nr. 778 datë 26.12.2018 , 50% të kufirit max të tarifës vjetore .