Ministria e Arsimit dhe Sportit

Thirrje për vitin akademik 2022-2023

Ministria e Arsimit dhe Sportit në zbatim të ligjit Nr. 9936, datë 26.06.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”; nenit 15, të ligjit nr. 115/2021 “Për buxhetin e vitit 2022” i ndryshuar; Vendimit Nr. 75, datë 12.02.2018 “Për miratimin e modelit të financimit të buxhetit për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor” të ndryshuar si edhe Urdhrit nr. 468, datë 02.08.2022 të Ministrit të Arsimit dhe Sportit “Për financimin/ bashkëfinancimin e projekteve të përbashkëta në kuadër të ndërkombëtarizimit të programeve të studimit, për vitin akademik 2022-2023, ka miratuar financimin e projekteve fituese të Universitetit të Tiranës, si më poshtë:

Zhvillimi i infrastrukturës në shërbim të fuqizimit të kërkuesve të rinj dhe të studentëve me drejtues Prof. Dr. Esmeralda KROMIDHA – FINALIZUAR

Faza 1

Ngritja e infrastrukturës kërkimore-shkencore në FGJH

Aktivitet për përurimin e infrastrukturës kërkimore-shkencore në FGJH

Trajnim i personelit akademik për përdorimin e paisjeve elektronike dhe softwareve të instaluar ne laboratorët e rinj

Faza 2

Punimet Shkencore si rezultat i instalimit të infrastrukturës së kërkimit shkencor

Rezultate të Projektit

_________________________________________________

Thirrje për vitin akademik 2022-2023

Ministria e Arsimit dhe Sportit në zbatim të ligjit Nr. 9936, datë 26.06.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”; nenit 15, të ligjit nr. 115/2021 “Për buxhetin e vitit 2022” i ndryshuar; Vendimit Nr. 75, datë 12.02.2018 “Për miratimin e modelit të financimit të buxhetit për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor” të ndryshuar si edhe Urdhrit nr. 468, datë 02.08.2022 të Ministrit të Arsimit dhe Sportit “Për financimin/ bashkëfinancimin e projekteve të përbashkëta në kuadër të ndërkombëtarizimit të programeve të studimit, për vitin akademik 2022-2023, ka miratuar financimin e projekteve fituese të Universitetit të Tiranës, si më poshtë:

Rëndësia e Inteligjencës Artificiale në Formimin Akademik me drejtues Prof. Asoc. Dr. Eglantina GISHTI – FINALIZUAR

Faza 1

Përmbledhje e zbatimit të projektit në gjashtëmujorin e parë

Aktivitet promovues mbi përurimin e Laboratorit Trajtimi Automatik i Gjuhëve

Faza 2

Përmbedhje e zbatimit të projektit në gjashtëmujorin e dytë

Lidhje direkte me faqen web TILDE

Rezultate të Projektit