Modul Trajnimi- Mësimdhënia dhe të Nxënit Bazuar në Kompetenca dhe Planifikimi i Veprimtarive Mësimore sipas nevojave të Veçanta dhe Niveleve të Ndryshme Mësimore