Në kuadër të programit Erasmus + është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Mariborit, në Slloveni për semestrin e parë të vitit akademik 2020-2021.

Njoftim !
Në kuadër të programit Erasmus + është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Mariborit, në Slloveni për semestrin e parë të vitit akademik 2020-2021.

Llojet e mobilitetit përfshijnë:
– Shkëmbimin e studentëve për studime;

Nivelet e mobilitetit për studentët:
– Bachelor;
– Master;
– Ph.D.

Kohëzgjatja e bursave:
– Bachelor (1 semestër);
– Master (1 semestër);
– Ph.D (1 semestër);.

Fushat e studimit:
Për t’u njohur me fushat e studimit ju lutem referohuni linkut:

Bursat përfshijnë:
– Kompensimin mujor (800 EUR në muaj për studentët);
– Kostot e udhëtimit (në varësi të distancës midis universitetit pritës dhe atij të origjinës)

Për të përcaktuar distancën ju lutem referohuni link-ut:

Studentët që përfitojnë nga mobiliteti Erasmus + nuk do të paguajnë asnjë tarifë për shkollim në universitetin pritës. Studentët do të vazhdojnë të paguajnë shkollimin e tyre dhe/ose tarifat e regjistrimit në universitetin e tyre të origjinës.

Dokumentet e nevojshme për aplikim për studentët e nivelit Bachelor:
-CV (në gjuhën angleze), formatin e të cilës e gjeni në linkun: https://www.um.si/en/international/credit-mobility/Pages/Application-procedure-2020-21.aspx (attachment 4);
-Kopje e Pasaportës;
-Vërtetim studenti (e përkthyer në mënyrë zyrtare në gjuhën angleze);
-Listë notash (e përkthyer në mënyrë zyrtare në gjuhën angleze);
-Letër Motivimi në gjuhën angleze (max. 1 faqe A4, e firmosur nga aplikanti);
-Certifikatë e gjuhës së huaj (Anglisht B1), formatin e së cilës e gjeni në linkun: https://www.um.si/en/international/credit-mobility/Pages/Application-procedure-2020-21.aspx (attachment 1);
-Deklaratë e nënshkruar nga ana e aplikantit mbi rezidencën, lindjen dhe nënshtetësinë, formatin e së cilës e gjeni në linkun: https://www.um.si/en/international/credit-mobility/Pages/Application-procedure-2020-21.aspx (attachment 3);
-Deklaratë e nënshkruar nga ana e aplikantit mbi mobilitete tashmë të përfunduara, formatin e së cilës e gjeni në linkun: https://www.um.si/en/international/credit-mobility/Pages/Application-procedure-2020-21.aspx (attachment 2);
-*Learning Agreement;
*Learning Agreement është një kontratë midis universitetit të origjinës dhe aplikantit dhe shërben për të përcaktuar lëndët që do të zhvilloni në universitetin pritës. Ju duhet të plotësoni vetëm seksionin e parë ‘‘Before the mobility. Në tabelën A përcaktohen lëndët dhe kreditet që do të merrni në universitetin pritës, në tabelën B përcaktohet se cilat prej lëndëve të Tabelës A do të njihen në Universitetin e Tiranës kur ju të keni përfunduar periudhën e shkëmbimit.

KUJDES: Ju duhet të përzgjidhni të kryeni në Universitetin e Mariborit lëndë të njëjta me ato që do të kryenit në semestrin e parë në fakultetin tuaj, kjo në mënyrë që lëndët dhe kreditet t’ju njihen kur të ktheheni. Nëse lëndët e përzgjedhura ndryshojnë nga ata që do të zhvillonit në fakultetin tuaj semestrin e parë, atëherë kur të ktheheni duhet të zhvilloni lëndët që nuk përshtaten në Universitetin e Tiranës.

Dokumenti ‘‘Learning Agreement’’ tek seksioni ‘‘Commitment’’ firmoset fillimisht nga aplikanti, më pas nga koordinatori akademik në nivel fakulteti dhe më pas në Rektorat nga Koordinatori Institucional i Erasmus +. Nëse studenti bën ndryshime të lëndëve gjatë mobilitetit, pjesa During mobility duhet të firmoset nga personi përgjegjës në fakultet dhe më pas nga personi përgjegjës në Rektorat.

Për të shkarkuar formatin e Learning Agreement klikoni në adresën:

Gjatë plotësimit të Learning Agreement mund t’u vijë në ndihmë linku i mëposhtëm për t’u njohur me lëndët e programit tuaj të studimit:

Për tu siguruar nëse i keni plotësuar të gjitha dokumentet ju lutem kontrollojini ato me Cheklist-ën, të cilën e gjeni në linkun e mëposhtëm:

Pas fazës së parë të aplikimit në Universitetin e Tiranës, studentët e përzgjedhur do të aplikojnë online në linkun e Universitetit të Mariborit:

Gjeni në linkun e mëposhtëm instruksione mbi aplikimin online pranë Universitetit të Mariborit, në seksionin Online application instructions

Dokumentet e nevojshme për aplikim për studentët e nivelit Master:
-CV (në gjuhën angleze), formatin e të cilës e gjeni në linkun: https://www.um.si/en/international/credit-mobility/Pages/Application-procedure-2020-21.aspx (attachment 4);
-Kopje e Pasaportës;
-Vërtetim studenti (e përkthyer në mënyrë zyrtare në gjuhën angleze);
-Listë notash (e përkthyer në mënyrë zyrtare në gjuhën angleze);
-Letër Motivimi në gjuhën angleze (max. 1 faqe A4, e firmosur nga aplikanti);
-Certifikatë e gjuhës së huaj (Anglisht B1), formatin e së cilës e gjeni në linkun: https://www.um.si/en/international/credit-mobility/Pages/Application-procedure-2020-21.aspx (attachment 1);
-Deklaratë e nënshkruar nga ana e aplikantit mbi rezidencën, lindjen dhe nënshtetësinë, formatin e së cilës e gjeni në linkun: https://www.um.si/en/international/credit-mobility/Pages/Application-procedure-2020-21.aspx (attachment 3);
-Deklaratë e nënshkruar nga ana e aplikantit mbi mobilitete tashmë të përfunduara, formatin e së cilës e gjeni në linkun: https://www.um.si/en/international/credit-mobility/Pages/Application-procedure-2020-21.aspx (attachment 2);
-*Learning Agreement;
*Learning Agreement është një kontratë midis universitetit të origjinës dhe aplikantit dhe shërben për të përcaktuar lëndët që do të zhvilloni në universitetin pritës. Ju duhet të plotësoni vetëm seksionin e parë ‘‘Before the mobility. Në tabelën A përcaktohen lëndët dhe kreditet që do të merrni në universitetin pritës, në tabelën B përcaktohet se cilat prej lëndëve të Tabelës A do të njihen në Universitetin e Tiranës kur ju të keni përfunduar periudhën e shkëmbimit.

KUJDES: Ju duhet të përzgjidhni të kryeni në Universitetin e Mariborit lëndë të njëjta me ato që do të kryenit në semestrin e parë në fakultetin tuaj, kjo në mënyrë që lëndët dhe kreditet t’ju njihen kur të ktheheni. Nëse lëndët e përzgjedhura ndryshojnë nga ata që do të zhvillonit në fakultetin tuaj semestrin e parë, atëherë kur të ktheheni duhet të zhvilloni lëndët që nuk përshtaten në Universitetin e Tiranës.

Dokumenti ‘‘Learning Agreement’’ tek seksioni ‘‘Commitment’’ firmoset fillimisht nga aplikanti, më pas nga koordinatori akademik në nivel fakulteti dhe më pas në Rektorat nga Koordinatori Institucional i Erasmus +. Nëse studenti bën ndryshime të lëndëve gjatë mobilitetit, pjesa During mobility duhet të firmoset nga personi përgjegjës në fakultet dhe më pas nga personi përgjegjës në Rektorat.

Për të shkarkuar formatin e Learning Agreement klikoni në adresën:

Gjatë plotësimit të Learning Agreement mund t’u vijë në ndihmë linku i mëposhtëm për t’u njohur me lëndët e programit tuaj të studimit:

KUJDES:
Studentët që do të aplikojnë për përgatitjen e një diplome master apo të një teze doktorature duhet të plotësojnë gjithashtu “Mobility Activity Plan”. Formati i Mobility Activity Plan gjendet në linkun: http://www.um.si/en/international/credit-mobility/Pages/Application-procedure.aspx (attachment 7).

Për t’u siguruar nëse i keni plotësuar të gjitha dokumentet ju lutem kontrollojini ato me Cheklist-ën, të cilën e gjeni në linkun e mëposhtëm:

Pas fazës së parë të aplikimit në Universitetin e Tiranës, studentët e përzgjedhur do të aplikojnë online në linkun e Universitetit të Mariborit:

Gjeni në linkun e mëposhtëm instruksione mbi aplikimin online pranë Universitetit të Mariborit, në seksionin Online application instructions

Dokumentet e nevojshme për aplikim për studentët e nivelit PhD:
-CV (në gjuhën angleze), formatin e të cilës e gjeni në linkun: https://www.um.si/en/international/credit-mobility/Pages/Application-procedure-2020-21.aspx (attachment 4);
-Kopje e Pasaportës;
-Vërtetim studenti (e përkthyer në mënyrë zyrtare në gjuhën angleze);
-Listë notash (e përkthyer në mënyrë zyrtare në gjuhën angleze);
-Letër Motivimi në gjuhën angleze (max. 1 faqe A4, e firmosur nga aplikanti);
-Certifikatë e gjuhës së huaj (Anglisht B1), formatin e së cilës e gjeni në linkun: https://www.um.si/en/international/credit-mobility/Pages/Application-procedure-2020-21.aspx (attachment 1);
-Deklaratë e nënshkruar nga ana e aplikantit mbi rezidencën, lindjen dhe nënshtetësinë, formatin e së cilës e gjeni në linkun: https://www.um.si/en/international/credit-mobility/Pages/Application-procedure-2020-21.aspx (attachment 3);
-Deklaratë e nënshkruar nga ana e aplikantit mbi mobilitete tashmë të përfunduara, formatin e së cilës e gjeni në linkun: https://www.um.si/en/international/credit-mobility/Pages/Application-procedure-2020-21.aspx (attachment 2);
-*Learning Agreement;
*Learning Agreement është një kontratë midis universitetit të origjinës dhe aplikantit dhe shërben për të përcaktuar lëndët që do të zhvilloni në universitetin pritës. Ju duhet të plotësoni vetëm seksionin e parë ‘‘Before the mobility. Në tabelën A përcaktohen lëndët dhe kreditet që do të merrni në universitetin pritës, në tabelën B përcaktohet se cilat prej lëndëve të Tabelës A do të njihen në Universitetin e Tiranës kur ju të keni përfunduar periudhën e shkëmbimit.

KUJDES: Ju duhet të përzgjidhni të kryeni në Universitetin e Mariborit lëndë të njëjta me ato që do të kryenit në semestrin e parë në fakultetin tuaj, kjo në mënyrë që lëndët dhe kreditet t’ju njihen kur të ktheheni. Nëse lëndët e përzgjedhura ndryshojnë nga ata që do të zhvillonit në fakultetin tuaj semestrin e parë, atëherë kur të ktheheni duhet të zhvilloni lëndët që nuk përshtaten në Universitetin e Tiranës.

Dokumenti ‘‘Learning Agreement’’ tek seksioni ‘‘Commitment’’ firmoset fillimisht nga aplikanti, më pas nga koordinatori akademik në nivel fakulteti dhe më pas në Rektorat nga Koordinatori Institucional i Erasmus +. Nëse studenti bën ndryshime të lëndëve gjatë mobilitetit, pjesa During mobility duhet të firmoset nga personi përgjegjës në fakultet dhe më pas nga personi përgjegjës në Rektorat.

Për të shkarkuar formatin e Learning Agreement klikoni në adresën:

Gjatë plotësimit të Learning Agreement mund t’u vijë në ndihmë linku i mëposhtëm për t’u njohur me lëndët e programit tuaj të studimit:

KUJDES:
Studentët që do të aplikojnë për përgatitjen e një diplome master apo të një teze doktorature duhet të plotësojnë gjithashtu “Mobility Activity Plan”. Formati i Mobility Activity Plan gjendet në linkun: http://www.um.si/en/international/credit-mobility/Pages/Application-procedure.aspx (attachment 7).

Për tu siguruar nëse i keni plotësuar të gjitha dokumentat ju lutem kontrollojini ato me Cheklist-ën, të cilën e gjeni në linkun e mëposhtëm:

Pas fazës së parë të aplikimit në Universitetin e Tiranës, studentët e përzgjedhur do të aplikojnë online në linkun e Universitetit të Mariborit:

Gjeni në linkun e mëposhtëm instruksione mbi aplikimin online pranë Universitetit të Mariborit, në seksionin Online application instructions

Afati për aplikim: 10 Korrik 2020

Dokumentet duhen dorëzuar të skanuara në formatin PDF në adresën e-mail: [email protected].

Për më shumë informacion mbi bursat mund të na kontaktoni në adresën: [email protected].