Aplikimet për Ciklin e Tretë “Doktoratë” për vitin akademik 2021-2022.

Njoftim!

Bashkëlidhur do të gjeni , Udhëzimin nr. 27, datë 23.12.2020. Për një shtesë në Udhëzim nr. 1, datë 14.01.2020 (https://docs.google.com/a/fshn.edu.al/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZnNobi5lZHUuYWx8ZnNobnxneDplODQ5ZDYxODJjZThiYzM) “Për dokumentacionin dhe procedurat për hapjen, riorganizimin dhe mbylljen e institucionit të arsimit të lartë, degëve të tyre, njësive kryesore dhe programeve të studimit, si dhe për ndarjen ose bashkimin e institucionit të arsimit të lartë”.

Udhëzimi nr. 27, datë 23.12.2020