Njoftim për përjashtimin nga tarifa e shkollimit

Njoftim për përjashtimin nga tarifa e shkollimit
Në zbatim të V.K.M-së Nr.  269, datë 29.03.2017    , për kategoritë e studentëve të Ciklit të Parë të cilët përjashtohen nga  tarifat e shkollimit për vitin akademik 2018-2019 , njoftojmë se aplikimi për këto kategori do të bëhet nga data  01 nëntor 2018 deri më 23 nëntor 2018, personalisht nga studenti pranë zyrës së Financës nga ora 13:00 deri në orën 15:00 .
Bashkengjitur do te gjeni dhe dokumentacionin e nevojshem .