Njoftim për studentët (Bachelor) në lidhje me zgjedhjet për Dekan të FGJH-së

NJOFTIM!

Në datën 12 maj 2021, në Fakultetin e Gjuhëve të Huaja do të zhvillohen zgjedhjet për drejtues të njësisë kryesore (Dekan i FGJH-së).

Bashkëlidhur do të gjeni listën e zgjedhësve për studentët (Bachelor).

Ne rast të ndonjë pasaktësie, ju duhet të paraqisni kërkesen tuaj pranë Komisionit Institucional Zgjedhor (KIZ) deri në datën 4.05.2021 në adresën: [email protected].

Dokumente bashkëlidhur: Urdhëri i Rektorit, Vendimi N. 4 i KZFGJH,

Komisioni i zgjedhjeve në Fakultetin e Gjuhëve të Huaja.

Urdhëri i Rektorit, Vendimi N. 4 i KZFGJH

Lista emerore studentët Bachelor