Njoftim për të gjithë studentët e Ciklit të dytë, viti i dytë, të cilët i përkasin kategorive që plotësojnë kriteret për reduktim në masën 50% të tarifës së shkollimit për vitin akademik 2016-2017

Njoftim për të gjithë studentët e Ciklit të dytë, viti i dytë, të cilët i përkasin kategorive që plotësojnë kriteret për reduktim në masën 50% të tarifës së shkollimit për vitin akademik 2016-2017.

Njoftohen të gjithë studentët e Ciklit të dytë, viti i dytë, të cilët i përkasin kategorive që plotësojnë kriteret për reduktim në masën 50% të tarifës së shkollimit për vitin akademik 20162017(viti i parëvjet) të dorëzojnë dokumentacionin përkatës i cili vërteton statusin e tyre për periudhën 2016-2017) prane zyrës së Financës së Fakultetit në orën 12:00 deri 14:00, deri në 14.06.2018.