Njoftim për vënd vakant,specialist Finance në zyrën e Fakultetit të Gjuhëve të Huaja

Njoftim për vënd vakant,specialist Finance në zyrën e Fakultetit të Gjuhëve të Huaja
Kandidati për specialist Finance në zyrën e Fakultetit duhet të ketë këto kritere:
1. Të ketë përfunduar studimet universitare 4 vjecare ose 3 + 2  në një nga programet financiare në degët e Fakultetit të Ekonomisë.
2. Të njohë sistemin “Financa 5”, programin financiar “Alpha” si dhe sistemin “Orakull”.
3. Të ketë njohuri në përdorimin e kompjuterit. Të njohë programet bazë të Microsoft Office si Excel, Word, Power Point etj.
4. Preferohet të njohë një gjuhë të huaj, preferohet gjuha angleze.
5. Preferohet të ketë eksperiencë pune.
6. Të ketë aftësi të mira komunikimi, etikë profesionale dhe të dijë të punojë në grup.
7. Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë nga gjykata.
Dokumentat që duhet të paraqesi pranë Degës së Burimeve njerëzore në Fakultetin e Gjuhëve të Huaja të  Universitetit të Tiranës nga data 15.01.2018 – 29.01.2018
1. Kërkesë me shkrim.
2. CV
3. Kopje të diplomës dhe të listës së notave (të noteruar).
4. Të paktën një referencë nga punëdhënësi i fundit.
5. Dëshmi të njohjes të gjuhës së huaj ( të noteruar)
6. Dëshmi të njohjes dhe përdorimit të kompjuterit apo të çdo çertificate apo dëshmie kualifikimi që mund të ketë ( të noteruar)
7. Kopje të librezës së punës dhe të kontributeve të sigurimeve shoqërore.
8. Raport mjekësor për aftësinë në punë.
9. Dëshmi penaliteti.