Për ngritjen e komisioneve të qendrave të votimit (KQV) në Fakultetin e Gjuhëve të huaja

Në zbatim të nenit 9 të Rregullores“Për organizimin e zgjedhjeve për autoritetet drejtuese dhe Senatin akademik në Universitetin e Tiranës” ju përcjellim Vendimin Nr.03.datë 14.06.2024 për ngritjen e Komisioneve të Qendrave të Votimit (KQV) në Fakultetin e Gjuhëve të Huaja.