Për shpalljen e rezulateve të votimit për kandidatët për anëtar të senatit akademik,përfaqësues student nga kategoria e studentëve të UT-së