Për disa shtesa dhe ndryshime në Vendimin Nr. 68, date 22.06.2024 të Komisionit Institucional të Zgjedhjeve të Universitetit të Tiranës,për “shpalljen e rezultateve të votimit për kandidatët për anëtar të Senatit Akademik të UT-së, personel akademik me kohe te plotë”,në njësinë kryesore të UT-së, Fakultetin e Ekonomisë dhe Filialin e Sarandës të Universitetit të Tiranës