Përcjellje informacioni mbi mundësinë e aplikimit për bursa në kuadër të programit Erasmus+ në Universitetin e Comenius të Bratislavës,Sllovaki

Në kuadër të programit Erasmus+ është shtyrë thirrja për aplikime për bursa mobiliteti për stafin me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Univeristetin Comenius të Bratislavës,Sllovaki.
Dokumentacioni duhet dorëzuar dorazi dhe i skanuar në Sektorin e Marrëdhënieve me Jashtë në adresën e-mail [email protected] 
Bashkëngjitur gjeni informacione të mëtejshme në lidhje me procedurën e aplikimit dhe dokumentacionin e nevojshëm.