SHPALLJA E LISTËS PËRFUNDIMTARE TË KANDIDATËVE FITUES NË CIKLIN E TRETË TË STUDIMEVE “DOKTORATË”

 Njoftim

SHPALLJA E LISTËS PËRFUNDIMTARE TË KANDIDATËVE FITUES NË CIKLIN E TRETË TË STUDIMEVE “DOKTORATË”

Në përfundim të procedurave vlerësuese të aplikimeve të  kandidatëve që kanë shfaqur interesin e tyre për t’u bërë pjesë në Ciklin e tretë të studimeve Doktoratë në  Fakultetin e Gjuhëve të Huaja, bazuar në njoftimet paraprake të publikuara, shpallim Listën përfundimtare të kandidatëve fitues në Ciklin e tretë të studimeve “Doktoratë”, FGJH – UT.

Vendimi perfundimtar (1)