Sqarim i Sekretarisë Mësimore

1- Studentët të cilët kanë mesatare mbi 6(gjashtë) dhe që i kanë likuiduar të gjitha detyrimet e vitit paraardhës përfitojnë përgjysmim të tarifës vjetore të shkollimit, sipas Vendimit të Bordit të Administrimit (12.500 lekë të rinj).
2- Studentet të cilët kanë mesatare mbi 6(gjashtë) por që kanë provime të mbartura nga viti paraardhës, presim Vendim nga Bordi i Administrimit për pergjysmim të tarifës vjetore të shkollimit.
3- Studentët me mesatare nën 6 do të kryejnë pagesën e tarifës së plotë (25.000 lekë të rinj).

Për cdo sqarim të mëtejshëm mund të drejtoheni pranë Sekretarisë Mësimore.

Ju falenderojmë për mirëkuptimin.