TARIF SHKOLLIMI CILKI I PARË (Bachelor) PROGRAM I DYTË STUDIMI