Thirrje për “Projekte të kërkimit shkencor”

Fakulteti i Gjuhëve të Huaja në kuadër të misionit të tij për mbështetje të kërkimit shkencor, shpall Thirrjen për Aplikime për Projekte në FGJH-UT, që financohen nga buxheti për kërkimin shkencor në FGJH-UT, ku ftohet personeli akademik me kohë të plotë të kontribuojë në fusha dhe drejtime kërkimore të vendosura nga njësia/njësitë bazë dhe në mbështetje të kërkimeve të programit Doktoral.

Kalendari i Thirrjes

Afatet
30 Qershor 2022 Hapja e thirrjes për projekte
25.09.2022
ora 16:30
Afati i fundit për dorëzimin e projekt – propozimeve
26 – 30 Shtator 2022 Shqyrtimi nëse projekt propozimet janë në përputhje me kriteret e thirrjes nga Njësia bazë
      5  Tetor 2022 Publikimi i rezultateve
10 Tetor 2022 Nënshkrimi i kontratave / marrëveshjeve dhe fillimi i zbatimeve i projekteve të miratuara

Kohëzgjatja e projektit është deri në 24 muaj.

 

Kandidatët duhet të dorëzojnë 2 kopje pranë zyrës “Dega e Projekteve FGJH” ose elektronikisht me email në adresën [email protected] dokumentacionin e mëposhtëm:

->  Link: Formulari i aplikimit;