Thirrje të Hapura për Konferenca Ndërkombëtare

 

 

 

 

Konferenca Shkencore Ndërkombëtare:

“Kërkimi Shkencor dhe Qasjet e Reja në Gjuhësi, Mësimdhënie, Përkthim dhe Kulturë”

Thirrje për pjesmarrje në Konferencën Shkencore Ndërkombëtare:

“Didaktika e gjuhëve dhe kulturave të huaja: Nga politikat gjuhësore në qasjet për një kompetencë të shumëgjuhësisë”, 23-24 tetor 2023

Konferenca Shkencore Ndërkombëtare:

“Prof. E. Çabej përmes letërkëmbimit me kolege dhe kolegë të gjuhës gjermane” Tiranë, 9 nëntor 2023

Konferenca Shkencore Ndërkombëtare:

“Ridimensionimi i mësimdhënies dhe kërkimit shkencor në dinamikat e një realiteti të ri”

Konferenca shkencore Ndërkombëtare

“Si ta bëjmë trashëgiminë tonë kulturore të flasë? Kreativitet dhe ndërmjetësim në njohjen e trashëgimisë kulturore”