Vendim i Senatit Akademik Nr. 2 datë 30.03.2021 “Për miratimin e Rregullores “Për hetimin administrativ të sinjalizimit, të kërkesës së sinjalizuesit për mbrojtjen nga hakmarrja dhe mbrojtjen e kofidencialitetit, në Universitetin e Tiranës”

Leave a Reply