Vendim KIZ, nr. 68 datë 22.06.2024, “Për shpalljen e rezultateve të votimit për kandidatët për anëtar të Senatit Akademik të UT-ës, Personel Akademik me kohë të plotë”