Vendim KIZ, nr. 69 datë 22.06.2024, “Për shpalljen e rezultateve të votimit për kandidatët për anëtar të Senatit Akademik, përfaqësues student nga kategoria e studentëve të UT-ës”