Vendim Nr.07, datë 01.10.2021 , Për disa shtesa në Rregulloren e Brendshme të Universitetit të Tiranës , Për mbrojtjen nga infeksioni i shkaktuar nga virusi COVID-19