Vendim nr.1 datë 04.06.2021

Njoftim !

Bashkëngjitur do të gjeni  Vendimin Nr. 01, datë 04.06.2021, të Komisionit ad-hoc për shpalljen e  listës së kandidatëve për anëtar të komisionit për dhënien  e gradës shkencore ” Doktor ”