Vendim Nr. 20, Datë 25/01/2023 “Për plotësimin e 1 (një) vendi vakant për anëtar – përfaqësues i studentëve dhe vendit vakant për sekretar, në Komisionin e Zgjedhjeve të Fakultetit të Gjuhëve të Huaja të UT-së”