Vendimi i Senatit Akademik date 21.05.2020

Njoftim !
Bashkëngjitur do të gjeni Vendimin e Senatit Akademik të datës 21.05.2020, “Mbi zgjidhjen e menjëhershme të kontratës të punës të personelit akademik dhe anëtarë të KIZ të UT nga Rektori i UT dhe veprimtarinë e KIz aktual të UT”