Vendimi Nr. 04, datë 16.04.2021 “Mbi shpalljen e listës së kandidatëve për drejtues të njësisë kryesore”