Vendimi Nr.1, datë 01.02.2021, i Rektorit të Universitetit të Tiranës , “Mbi mënyrën e zhvillimit të provimeve të semestrit të parë në Universitetin e Tiranës”.

Vendimi Nr.1, datë 01.02.2021, i Rektorit të Universitetit të Tiranës , “Mbi mënyrën e zhvillimit të provimeve të semestrit të parë në Universitetin e Tiranës”.
Bashkëngjitur do të gjeni  Vendimin Nr.1, datë 01.02.2021, të Rektorit të Universitetit të Tiranës, “Mbi mënyrën e zhvillimit të provimeve të semestrit të parë në Universitetin e Tiranës”.

Vendimi Nr.1, datë 01.02.2021, i Rektorit të Universitetit të Tiranës , “Mbi mënyrën e zhvillimit të provimeve të semestrit të parë në Universitetin e Tiranës”.